Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5758713
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5184549
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3363371
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3169029
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134536
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2674985
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620807
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2422413