Hướng dẫn - Mẫu kê khai lý lịch và mẫu bổ sung lý lịch cán bộ công chức 2011

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sở GD Ninh Thuận
Người gửi: Nguyễn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:14' 07-12-2011
Dung lượng: 31.9 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1983 /SGDĐT-TCCB Ninh Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2011.
V/v: Hướng dẫn thực hiện bổ sung
hồ sơ, lý lịch CBCCVC năm 2011.

Kính gửi :
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở
- Trưởng phòng chức năng Sở.

Thực hiện Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) và Công văn số 650-CV/TC ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc bổ sung hồ sơ cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng chức năng Sở thực hiện một số việc như sau:
1. Căn cứ Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV, hướng dẫn, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, phòng chức năng kê khai đầy đủ các thay đổi của bản thân và gia đình trong năm 2010, 2011 (tính từ 01/01/2010 đến ngày 31/12/2011); đồng thời kiểm tra nội dung các thông tin kê khai, văn bằng chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng...(nếu có) của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.
2. Đối tượng kê khai:
a) Đối với cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Cán bộ lãnh đạo thuộc diện Thường vụ tỉnh ủy quản lý (kể cả cán bộ được quy hoạch dự nguồn lãnh đạo sở) đều phải kê khai lý lịch bổ sung theo mẫu 2d.
- Tất cả cán bộ, công chức (Trưởng, phó trưởng phòng, công chức) kê khai theo mẫu 4a-BNV.
b) Đối với các đơn vị:
- Cán bộ, viên chức nếu đã khai lý lịch từ năm 2008 trở về trước thì kê khai bổ sung lý lịch theo mẫu 4a-BNV.
- Cán bộ, viên chức được tuyển dụng từ năm 2009, 2010, 2011 chưa khai lý lịch thì tiến hành kê khai lý lịch theo mẫu 2C-BNV.
Ghi chú: Mẫu 2d, mẫu 4a-BNV, mẫu 2C-BNV các đơn vị chủ động tải về từ địa chỉ http://www.ninhthuan.edu.vn (website của Sở GD&ĐT).
c) Hồ sơ bao gồm:
- Bản khai lý lịch bổ sung
- Bản sao (công chứng) các loại văn bằng, chứng chỉ, quyết định nâng lương, quyết định đi học, quyết định đi nước ngoài,.. (nếu có) để chứng minh cho lời khai trong lý lịch cá nhân.
d) Nơi nhận hồ sơ:
- Cán bộ thuộc diện Thường vụ tỉnh ủy quản lý (kể cả cán bộ được quy hoạch dự nguồn lãnh đạo sở), cán bộ, công chức cơ quan Sở, cán bộ quản lý các đơn vị (cấp trưởng, phó) gởi về Phòng Tổ chức-Cán bộ Sở.
- Cán bộ, viên chức còn lại của các đơn vị, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm ký xác nhận, phân công cán bộ phụ trách hồ sơ lưu trữ tại đơn vị theo quy định. Hàng năm, Sở sẽ tổ chức kiểm tra việc kê khai và lưu trữ hồ sơ CBVC của các đơn vị.
e) Thời hạn hồ sơ gửi về Sở (Phòng TCCB Sở): Trước ngày 10/12/2011.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận : GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- GĐ, P.GĐ Sở;
- Lưu VP, TCCB


Nguyễn Hồng Liêu